Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 178/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-09-27

Sygn. akt VI Gz 178/16

POSTANOWIENIE

Dnia 27 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borucki

Sędziowie: SO Anna Walus Rząsa

SO Anna Harmata (spr.)

Protokolant: Małgorzata Florek

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: H. G.

przeciwko: A. D., W. K., R. M., P. Z.

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego z dnia 1 czerwca 2016 r., sygn. akt V GCo 173/16

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób że:

I nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi zaocznemu z dnia 16 września 2005 r. Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GC 573/05, przeciwko A. D., W. K., R. M., P. Z. - wspólnikom Przedsiębiorstwa (...) A. D., W. K., R. M., (...) spółka jawna w R.,

II zasądzić od dłużników A. D., W. K., R. M., P. Z. solidarnie na rzecz wnioskodawcy H. G. kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

2.  zasądzić do dłużników A. D., W. K.,

R. M., P. M. solidarnie na rzecz wnioskodawcy H. G. kwotę 30 zł ( trzydzieści złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni H. G. wniosła o nadanie klauzuli wykonalności na swoją rzecz wyrokowi zaocznemu wydanemu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie dnia 16 września 2005 r., sygn. akt V GC 573/05 przeciwko wspólnikom spółki Przedsiębiorstwo (...)A. D., W. K., R. M., P. Z. sp. j. w R. tj. A. D., W. K., R. M., P. Z.. W uzasadnieniu podała, że w/w tytułu został wydany na rzecz A. G.. Postanowieniem z dnia 9.08.2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie nadał klauzulę wykonalności na jej rzecz jako następcy prawnemu ( V GCo 372/15). Uczestnicy w momencie powstania zobowiązania objętego w/w wyrokiem byli wspólnikami spółki, z dniem 2.01.2016r. w/w spółka została postawiona w stan likwidacji.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 1.06.2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie oddalił wniosek. W uzasadnieniu wskazał, iż nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki - zostało uzależnione od wykazania przez wnioskodawcę, że egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna lub gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Wnioskodawczyni nie wykazała powyższej przesłanki - w szczególności nie przedstawiła prawomocnego postanowienia Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Przedsiębiorstwu (...) A. D., W. K., R. M., P. Z. sp. j. w R. - wydanego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. lub innego dowodu równoważnego, który wykazywałby, że egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna lub oczywistość powyższego stanu rzeczy. Wnioskodawczyni wskazała wyłącznie, że spółka została postawiona w stan likwidacji, co nie prowadziło do jednoznacznej konkluzji, że spółka jawna nie posiada żadnego majątku, który mógłby służyć zaspokojeniu wierzytelności wnioskodawczyni.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła wnioskodawczyni zarzucając, iż w uzasadnieniu wniosku wskazała, iż spółka (...) została postawiona w stan likwidacji oraz załączyła odpis KRS dłużnika z dnia 9.03.2016r. w którym to w dziale 4 widnieje szereg wpisów zaległości na rzecz ZUS co wskazywało, że egzekucja prowadzona wobec dłużnika z jej wniosku również okazałaby się bezskuteczna. Ponadto podała, iż przysługuje jej niezaspokojona przez dłużnika wierzytelność z nakazu zapłaty wydanego w dniu 18.02.2005r. (sygn. akt VI GNc 66/05) co do którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne o sygn. (...). W wyniku prowadzonej egzekucji wierzyciel otrzymał jedynie 8 439,65 zł natomiast należność główna wynosiła 86 839,61 zł plus odsetki i koszty postępowania. Skoro więc wierzytelność z w/w nakazu zapłaty nie została w pełni zaspokojona, poprzedni wierzyciel nie kierował już kolejnego orzeczenia do egzekucji komorniczej. Z powyższego wynika, iż spółka (...) nie posiada majątku, który może służyć zaspokojeniu wierzytelności wnioskodawczyni. Do zażalenia zostały dołączone kopie KRS z dnia 9.03.2016r., nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 18.02.2005r. (sygn. akt VI GNc 66/05) wraz z adnotacją przy klauzuli, że wierzyciel otrzymał kwotę 8439,65 zł. W toku postępowania zażaleniowego wnioskodawczyni przedłożyła uwierzytelniony notarialne odpis postanowienia z dnia 14.12.2006r. w sprawie sygn. (...) dot. postępowania egzekucyjnego prowadzonego na postawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 18.02.2005 sygn. akt VI GNc 66/15.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie wnioskodawczyni, zważywszy na uzupełniony przez nią w toku postępowania zażaleniowego materiał dowodowy, podlegało uwzględnieniu.

Na podstawie akt sprawy V GC 573/05 Sąd Okręgowy ustalił, iż w dniu 16 września 2005r.w sprawie z powództwa A. G. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) A. D., W. K., R. M., P. Z. sp. j. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał wyrok zaoczny sygn. akt V GC 573/05. Powyższemu wyrokowi została nadana klauzulę wykonalności w całości (k. 31 do 37 akt SR w Rzeszowie sygn.. VGC 573/05). Postanowieniem z dnia 8 lipca 2015r. Sąd ten nadał temu wyrokowi klauzulę wykonalności na rzecz H. G., na którą przeszło uprawnienie przysługujące A. G. (k. 14 akt SR w Rzeszowie sygn. V GCo 372/15).

A. G. w dniu 18 lutego 2005r,. uzyskał również nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie sygn. VI GNc 66/05 w którym dłużnik został zobowiązany do zapłaty kwoty 86 939,61 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Nakaz ten został zaopatrzony klauzulą wykonalności, wierzyciel skierował go do egzekucji. Postanowieniem z dnia 14.12.2006r. komornik umorzył egzekucję w oparciu o treść art. 824 par. 1 pkt 3 kpc i zwrócił tytuł wykonawczy wierzycielowi ustalając, iż wierzyciel z tej egzekucji otrzymał kwotę 9 639,65 zł.

Z odpisu KRS nr (...) wynika, że uczestnicy A. D., W. K., R. M., P. Z. są wspólnikami Przedsiębiorstwa (...) A. D., W. K., R. M., P. Z. sp. j. Z odpisu tego wynika, iż spółka jest w likwidacji , od daty 2.01.2007r. figurują zaległości spółki na rzecz ZUS.

Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową (art. 22 § 1 k.s.h.). Każdy zaś wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (art. 22 § 2 k.s.h.). Zgodnie z art. 31 § 1 k.s.h. wierzyciel spółki jawnej może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w wypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika).

Na mocy zaś art. 778 1 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Mając na uwadze powyższe, biorąc pod uwagę całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, również w toku postępowania zażaleniowego, stwierdzić należy, iż wierzyciel wykazał przesłanki z art. 31 § 1 k.s.h oraz z art. 778 ( 1) k.p.c., tj. istnienie wobec spółki jawnej tytułu egzekucyjnego, odpowiedzialność subsydiarną uczestników oraz bezskuteczność egzekucji wobec spółki jawnej. Jak bowiem wynika w odpisu KRS uczestnicy noszą przymiot wspólników spółki jawnej Przedsiębiorstwo (...) A. D., W. K., R. M., P. Z. sp. j. i jako wspólnicy spółki jawnej ponoszą oni odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania tej spółki które powstały wcześniej ( art. 22 par. 2 i art. 32 ksh) . Bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje, iż spółka jest w likwidacji (uchwała SN z dn. 4.09.2009 sygn. III CZP 52/09). Dokumentacja przedłożona w toku sprawy pozwoliła również uznać, iż jest oczywistym , iż egzekucja prowadzona przeciwko spółce będzie bezskuteczna. Skoro bowiem egzekucja prowadzona na podstawie innego tytułu wykonawczego ( sygn. akt. VI GNc 66/05 SO w Rzeszowie) została umorzona na podstawie art., 824 par. 1 pkt 3 kpc, to brak jakichkolwiek podstaw dla stwierdzenia, iż egzekucja prowadzona na podstawie wyroku zaocznego z dnia 16.09.2005r. cechowałaby się skutecznością.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone orzeczenie na zasadzie art. 386 par. 1 kpc w zw. z art. 397 par. 2 kpc, o kosztach postępowania I i II instancyjnego orzekając na zasadzie art. 98 kpc w zw. z art. 108 par. kpc.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  K.. 7 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Borucki,  Anna Walus Rząsa
Data wytworzenia informacji: