Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 105/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-05-31

Sygn. akt VI Gz 105/16

POSTANOWIENIE

Dnia 31 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borucki

Sędziowie: SO Anna Walus Rząsa

SO Anna Harmata (spr.)

Protokolant: asyst. sędziego Joanna Gołąbek

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: Skarbu Państwa – (...)w P., (...) w R.

z udziałem: (...) Spółka z o.o. w R.

o zapłatę

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego z dnia 17 sierpnia 2015r. sygn. akt RZ XII Ns Rej.KRS (...)

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2015 r. (k. 1068) Sąd Rejonowy w Rzeszowie działając na podstawie art. 177§1 pkt 1 kpc w zw. z art. 13§2 kpc i art. 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym zawiesił postępowanie w przedmiocie ustanowienia kuratora dla spółki (...) sp. z o.o. w R. prowadzone z wniosku Skarbu Państwa - (...) w R., - (...) w P.. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, iż w toku pozostaje postępowanie (sygn. Ns Rej. KRS (...)), którego przedmiotem jest wykreślenie aktualnie wpisanego zarządu w osobie R. W. w trybie art. 12 ust. 3 ustawy o KRS. Postępowanie w tej sprawie jest więc zależne od ustaleń w/w postępowania co do istnienia lub nie zarządu w spółce, co uzasadnia zawieszenie postępowania.

Na powyższe postanowienie zażalenie (k. 1073) złożył wnioskodawca Skarb Państwa - (...)w R., zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie.

W uzasadnieniu zażalenia wnioskodawca podał, że obecnie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Prezes Zarządu R. W. nie działa, uważa że został powołany na stanowisko prezesa zarządu przez osoby niebędące wspólnikami spółki, złożył Spółce rezygnację z funkcji prezesa zarządu. W ocenie skarżącego przedłużający się stan niejasności co do istnienia zarządu spółki spowoduje negatywne konsekwencje dla Skarbu Państwa w postaci niemożności określenia zobowiązania podatkowego, co w konsekwencji doprowadzi do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tym samym wystąpiły przesłanki z art. 138§3 Ordynacji podatkowej uprawniające do ustanowienia kuratora dla Spółki do postępowań przed (...) w R. co czyni zawieszenie postępowania w przedmiocie ustanowienia kuratora niezasadnym.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art.. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeśli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

Podstawą do wystąpienia przez organ podatkowy z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla spółki (...) sp. z o.o. w R. był art. 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 j.t.), który nakłada na organ podatkowy obowiązek wystąpienia do właściwego sądu o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej w przypadku gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów. Przepis powyższy nie stanowi samodzielnej podstawy do ustanowienia kuratora i określenia jego uprawnień przez Sąd, jest on jedynie podstawą prawną wniesienia przez organ podatkowy wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej, którego uwzględnienie przez sąd polega na ustanowieniu kuratora na podstawie art. 42 § 1 k.c. ( uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2014 r. III CZP 101/14).

Stosownie do treści art. 42 § 1 k.c jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. Stosownie do § 2 w/w normy kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością organem realizującym funkcję prowadzenia spraw i reprezentującym spółkę na zewnątrz jest Zarząd, zatem zaistnienie sytuacji w której organ ten nie będzie ustanowiony bądź powstaną braki w jego składzie uzasadnia wszczęcie postępowania z art. 42 kc.

Jak wynika z powyższego kurator nie staje się organem osoby prawnej, nie zastępuje właściwego organu, powinien on postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, czyli podjąć czynności wymagane do wyboru lub powołania władz osoby prawnej. Jeżeli kurator tego nie osiągnie powinien podjąć czynności zmierzające do rozwiązania osoby prawnej.

Tymczasem kwestia zbadania i przesądzenia skutecznego powołania zarządu, ustalenia jego składu, a w konsekwencji stwierdzenia czy uczestnik posiada zarząd i w jakim konkretnym składzie personalnym jest aktualnie przedmiotem postępowania toczącego się przed Sądem Rejestrowym pod sygn. Ns Rej. KRS (...). W wydanym w tej sprawie nieprawomocnym postanowieniu z dnia 6.11.2015r. Sąd ten określił zarówno osoby wspólników ( P. P., R. L.) jak i prezesa zarządu ( (L. L.). Prawomocne zakończenie w/w postępowania określi czy spółka ma zarząd i w jakiej ustalonej personalnie osobie, a tym samym ustali przesłankę z art. 42 par. 1 kc, pozwalając na stwierdzenie, czy dla spółki koniecznym jest ustanowienie kuratora na wskazanej przez wnioskodawcę podstawie. Zgodnie bowiem z art. 42 par. 2 kc celem działania kuratora ma być niezwłoczne postaranie się o powołanie organów osoby prawnej. Przywołana w zażaleniu argumentacja celowościowa nie stanowi podstawy dla uchylenia zaskarżonego postanowienia, zważywszy na przesłanki art. 42 kc i wynikający zeń cel ustanowienia kuratora.

Stąd też Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 13§2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Borucki,  Anna Walus Rząsa
Data wytworzenia informacji: